Apophua gracilis Cushman, 1933

Original Name: Apophua gracilis Cushman, 1933

Order Name: Hymenoptera

Family Name: Ichneumonidae

Current Name: Apophua kikuchii (Uchida, 1932)

Collector(s): H. Sauter

Collected Date: 1912. V.

Locality: Kankau (Koshun)

Type Status: Holo

Depository: SDEI

Digitized by: NMNS


 Other photos