Agrypon trochanterale Cushman, 1937

Original Name: Agrypon trochanterale Cushman, 1937

Order Name: Hymenoptera

Family Name: Ichneumonidae

Current Name: Agrypon trochanterale Cushman, 1937

Collector(s): H. Sauter

Collected Date: 1912. IV. 7.

Locality: Kankau (Koshun)

Type Status: Holo

Depository: SDEI

Digitized by: NMNS


 Other photos